Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2012

fascinateed

April 13 2012

fascinateed
Pokochać, to największe ryzyko ze wszystkich. To oddanie swojej przyszłości i swojego szczęścia w ręce drugiego człowieka. To zaufanie bez reszty. To odsłonięcie swoich słabości.
Reposted frommefir mefir viayourheartbeat yourheartbeat
fascinateed
0035 99c4
Reposted byunwelcome unwelcome
fascinateed
0021 b031
Reposted byart-modalnaiwannaforgetunwelcome
fascinateed
0013 a9f4
Reposted bypersilowa persilowa
fascinateed
0001 0af1
Reposted byunwelcome unwelcome
fascinateed
9993 24b4
fascinateed
9981 c993
fascinateed
6870 c4c5 500
Reposted fromglobalbeauties globalbeauties viahighheels highheels
fascinateed
5651 af39
fascinateed
Reposted fromcouples couples viamnu mnu

April 10 2012

fascinateed
4547 0f23 500
Romani Kadaria
Reposted fromc65 c65 viagivemetwobeers givemetwobeers
fascinateed
Niespokojnie zerkałem na Ciebie i chciałem wierzyć, że z tego o czym myślisz część jest o mnie.
— VNM
fascinateed
więzień własnego umysłu, niewolnik serca.
Reposted frommefir mefir viayourheartbeat yourheartbeat
fascinateed
fascinateed
1088 18e4 500
Reposted frommikouai mikouai vialegs legs

April 05 2012

fascinateed
5928 876d
Reposted bymrautynayourgirlcarmen
fascinateed
5890 8008
Reposted byyourgirlcarmen yourgirlcarmen
fascinateed
fascinateed
Powiem Ci...
Zmarnowaliśmy świt, a tego nie wybaczy nam żadne niebo.
— Jim Morrison
Reposted fromschiza schiza viayourheartbeat yourheartbeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl